Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Poniedziałek 22 lipca 2019 roku Marii, Magdaleny Odwiedziło nas: 8409741 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Menu przy wyszukiwarce
Wyszukiwarka
Sonda
Odpowiedz nam na pytanie,
Z jakich źródeł najczęściej czerpie Pan / Pani informacje na temat zmian w kodeksie ruchu drogowego?
prasa, radio, telewizja
internet
wystąpienia ekspertów z tej dziedziny
publikacje książkowe
edukacja szkolna
kampanie społeczne
Kursy, szkolenia

Kurs "Minus 6 pkt" 
Najbliższy 23 lipca 2019 r.


zobacz więcej

Najbliższy termin kursu reedukacyjnego: 02 - 03.08.2019 r.


zobacz więcej

Kierowanie ruchem drogowym: 07.08.2019 r.


zobacz więcej

Przeprowadzanie egzaminów państwowych pojazdami OSK

ZARZĄDZENIE nr 6/2019//BOE

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

z dnia 31.01.2019 roku w sprawie:

Przeprowadzania państwowych egzaminów praktycznych pojazdami ośrodka szkolenia kierowców oraz rejestrowania praktycznej części egzaminu praktycznego kat. B prawa jazdy pojazdami ośrodka szkolenia kierowców


W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o kierujących pojazdami - niniejszym ustalam procedurę WORD dotyczącą nowych regulacji prawnych zawartych w art. 53 ust. 4a, art. 53 a oraz art. 54 a i 54 b zmienionej ustawy

 

§ 1

Załącznik do niniejszego Zarządzenia określa „Procedury wewnętrzne WORD w sprawie egzaminowania związku z wejściem w życie w dniu 24 sierpnia 2014 roku ustawy o kierujących pojazdami” oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 w sprawie egzaminowania (Dz. U. 2016 poz. 232 z późn zmianami)

§ 2

Kierownicy Działów stosownie do zakresów czynności tych działów wynikających z niniejszych przepisów są zobowiązani do włączenia niniejszych zmian do obowiązujących w WORD procedur regulujących ten zakres czynności.

§ 3

Kierownicy działów dokonają przeglądu dotychczasowych procedur i zmienią procedury dotychczasowe jeżeli nowe przepisy są sprzeczne z dotychczasowymi procedurami.

§ 4

Nowe procedury należy opracować w formie ujednoliconego aktu wewnętrznego WORD/

§ 5

Koordynatorem opracowania nowej - jednolitej wewnętrznej procedury jest Kierownik BOE

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

§ 7

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie nr 46/18.

 

Zbigniew Wiczkowski

 

Dyrektor WORD

 

Załącznik do zarządzenia nr 6/2019/BOE

 

Z dnia 31.01.2019 roku

 

 

 

Procedury wewnętrzne WORD w sprawie egzaminowania związku z wejściem w życie w dniu 24 sierpnia 2014 roku ustawy o kierujących pojazdami.

 

 

EGZAMIN PAŃSTWOWY PRZEPROWADZANY POJAZDEM OŚRODKA SZKOLENIA. (art. 53 ust 4a, art. 53a)

 

1.Na podstawie art. 53 ust 4a. ustawy o kierujących pojazdami – osoba zgłaszająca się do WORD na egzamin praktyczny w kategoriach AM, A1, A2, A, B, lub BE może złożyć wniosek , na podstawie którego egzamin zostanie przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby. (treść wniosku -załącznik nr 1 )

Nie dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 54 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami.

2.Każdy pojazd podstawiony na egzamin przez ośrodek szkolenia musi być odnotowany w systemie teleinformatycznym SI WORD. Na podstawie wpisu w systemie SI WORD informacji o pojeździe OSK na egzaminie zostanie wylosowany konkretny pojazd przypisany do danej osoby zgodnie ze złożonym wnioskiem i oświadczeniem.

3.Opłata za egzamin przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia o którym mowa w pkt 1 jest identyczna jak opłata za egzamin dla danej kategorii pojazdem WORD tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku (Dz. U. 2013 poz 78 z późn. zm).

4.Zapisując się na egzamin w Biurze Obsługi Egzaminów WORD osoba przystępująca do egzaminu państwowego na podstawie art. 53 a ust 1 składa łącznie z wnioskiem o którym mowa w pkt 1 - oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu. (treść oświadczenia – załącznik wzór nr 2)

5.Jeżeli ośrodek szkolenia, mimo złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 odmówi udostępnienia pojazdu do egzaminu praktycznego - ma obowiązek zawiadomić o takiej odmowie osobę zapisującą się na egzamin, a także WORD w Słupsku w formie pisemnego oświadczenia jak w przypadku wyrażenia zgody.

Zawiadomienie takie nie może nastąpić później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

6.W przypadku, gdy ośrodek szkolenia kierowców, mimo złożonego oświadczenia, nie udostępnił takiego pojazdu, a także nie zawiadomił o tym fakcie WORD w terminie, o którym mowa w pkt 5 – WORD przeprowadzi egzamin w ramach pobranej od osoby zdającej opłaty oraz może obciążyć ośrodek szkolenia kierowców dodatkowymi kosztami z tytułu konieczności zorganizowania pojazdu zastępczego WORD lub kosztów wynajęcia pojazdu od innego podmiotu w przypadku braku w danym czasie pojazdu własnego.

Dodatkowe koszty podstawienia pojazdu przez WORD w trybie określonym w art. 53 a ust 3 ustawy – zostaną określone przez WORD po egzaminie w zależności od warunków podstawienia zastępczego pojazdu.

7.Za dodatkowe koszty podstawienia przez WORD pojazdu w trybie art. 53a - BOE WORD w Słupsku w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca sporządza zestawienie należności ośrodków szkolenia z tytułu podstawienia pojazdów WORD zgodnie z art. 53a ust 3 ustawy oraz wystawia fakturę z 7 dniowym terminem płatności według obowiązujących w WORD procedur.

8.W przypadku nieterminowej zapłaty przez ośrodek szkolenia należności, o której mowa w pkt 7 - WORD realizuje obowiązujące prawem procedury egzekwowania należności.

9.W przypadku awarii pojazdu OSK w czasie egzaminu spowodowanej przyczynami technicznymi lub zdarzeniem w ruchu drogowym (kolizja, wypadek) - egzamin może być kontynuowany lub rozpoczęty od nowa innym pojazdem WORD na koszt ośrodka szkolenia według zasad określonych w pkt 6.

Osoba egzaminowana w takich sytuacjach może także zgłosić wniosek o rezygnację z egzaminu w tym dniu na innym pojeździe podstawionym przez WORD i zapisać się na egzamin na pojeździe ośrodka szkolenia w innym terminie i na koszt tego ośrodka.

10.Zgodnie z art. 53 ust 1 uokp każdy pojazd , na którym przeprowadzony jest egzamin praktyczny pozostaje w dyspozycji WORD. w związku z czym wszystkie pojazdy przekazane do dyspozycji w celu egzaminowania w tym także pojazdy OSK muszą posiadać ważne polisy ubezpieczenia OC i AC i NW oraz ważne badania techniczne dla pojazdu egzaminacyjnego.

Do obowiązków diagnosty WORD należy sprawdzenie przed egzaminem, czy pojazd podstawiony do egzaminu przez ośrodek szkolenia spełnia wymagania techniczne do przeprowadzenia egzaminu.Fakt sprawdzenia pojazdu jest odnotowywany w prowadzonym Rejestrze podstawionych pojazdów przez Ośrodki szkolenia kierowców.W rejestrze tym pracownik składa adnotację o zgodnym z przepisami stanie technicznym pojazdu i jego sprawności wpisując dane identyfikacyjne pojazdu w tym właściciela pojazdu.W rejestrze tym odnotowuje także stan niesprawności lub braku wyposażenia pojazdu, skutkujący odmową przeprowadzenia tym pojazdem egzaminu przez egzaminatora wylosowanego przez system SI WORD .

10a. Jest możliwość przyjęcia pojazdu OSK bez ważnej polisy AC po złożeniu oświadczenia przez ośrodek szkolenia kierowców o ewentualnym pokryciu wszelkich kosztów w przypadku szkody wynikającej z polisy AC (załącznik nr 4). Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie WORD Słupsk. Preferowany termin złożenia oświadczenia nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem egzaminu.

11.Ewentualna odpowiedzialność WORD z tytułu dysponowania pojazdem OSK może wynikać jedynie ze wskazania ubezpieczyciela w trybie postępowania odszkodowawczego. Procedury związane ze zdarzeniami drogowymi i szkodami w pojazdach OSK w związku z egzaminowaniem są takie same jak procedury stosowane dla pojazdów stanowiących własność WORD. Dokumenty ubezpieczenia pojazdu OSK przekazuje łącznie z dokumentami pojazdu pracownikowi administracji WORD.

12.Ośrodek Szkolenia Kierowców oddaje swój pojazd do dyspozycji WORD w celu przeprowadzenia egzaminu co najmniej na 30 minut przed godziną określoną na zaświadczeniu o wyznaczonym terminie egzaminu (godzina ta nie jest równoważna z godziną rozpoczęcia egzaminu, a jest godziną danej grupy osób do egzaminowania, a kolejność osób wywoływanych na egzamin dla tej grupy jest wynikiem losowania w systemie teleinformatycznym.

13.Przekazania – przejęcia pojazdu dokonują: pracownik Administracji WORD oraz przedstawiciel ośrodka szkolenia.

14.W przekazanym do dyspozycji WORD przez OSK pojeździe powinna znajdować się ilość paliwa zapewniająca przeprowadzenie wyznaczonego egzaminu.

15. Egzaminator odbiera kluczyki do pojazdu na OSKP przed rozpoczęciem egzaminu, a po zakończonym egzaminie oddaje kluczyki na OSKP.

16.Szczegóły odbioru pojazdu po przeprowadzonym egzaminie w tym ocenę sprawności ustalą osoby wymienione w pkt. nr 13.

 

 

REJESTROWANIE PRAKTYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU PRAKTYCZNEGO W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ PRAWA JAZDY KATEGORII „B” W CZASIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ B POJAZDAMI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW. (WRT 54 A I 54 B USTAWY)

 

1.W przypadku przeprowadzania egzaminu praktycznego na kategorię B prawa jazdy pojazdem ośrodka szkolenia zgodnie z art. 54 a ust 1 ustawy – urządzenie do rejestrowania zapewnia ośrodek szkolenia kierowców z wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie o kierujących pojazdami.

2.Urządzenie to powinno spełniać warunki wymienione w art. 66.ust 1 prawa o ruchu drogowym a także w § 7 ust 1 rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia z dnia z dnia24 lutego 2016 (Dz.U. 2016 poz. 1655 z późn. zm)

2a. Przed włączeniem pojazdu OSK do zasobu pojazdów WORD-u przeznaczonych do egzaminu praktycznego w systemie informatycznym, pracownik działu IT jednorazowo sprawdza zgodność zamontowanego systemu monitoringu z wymogami ustawy oraz poprawność funkcjonowania systemu w samochodzie OSK. Sprawdzenie powinno odbyć się co najmniej dzień wcześniej, celem sprawdzenia poprawności pracy urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk oraz możliwości pozyskiwania nagrania z tego urządzenia.

3. Do obowiązków diagnosty WORD  należy sprawdzenie przed egzaminem, czy pojazd podstawiony do egzaminu przez ośrodek szkolenia spełnia wymagania o których mowa w pkt. 2.

Fakt sprawdzenia pojazdu jest odnotowywany w prowadzonym przez dział administracji Rejestrze podstawionych pojazdów przez Ośrodki szkolenia kierowców.

W rejestrze tym pracownik składa adnotację o zgodnym z przepisami stanie technicznym pojazdu i jego sprawności wpisując dane identyfikacyjne pojazdu w tym właściciela pojazdu.

W rejestrze tym odnotowuje także stan niesprawności lub braku wyposażenia pojazdu skutkujący odmową przeprowadzenia tym pojazdem egzaminu przez egzaminatora wylosowanego przez system SI WORD do przeprowadzenia tego egzaminu.

 

4.Po przeprowadzeniu egzaminu na pojeździe ośrodka szkolenia - przedstawiciel tego ośrodka przekazuje niezwłocznie po zakończeniu egzaminu (na terenie WORD) zapis tego egzaminu do działu IT i Monitoringu WORD Słupsk z wykorzystaniem oryginalnego nośnika.

 

Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, który pozwoli na odtworzenie tego zapisu w WORD bez specjalistycznego oprogramowania nie stanowiącego wyposażenia WORD.

5.Forma przekazania zapisu pomiędzy przedstawicielem OSK, a pracownikiem WORD nastąpi w formie protokółu przyjęcia – przekazania oświadczenia przedstawiciela ośrodka szkolenia, że treść przekazywanego dla WORD zapisu nie może być rozpowszechniana zgodnie z art. 54 b ustawy (załącznik nr 4 do procedury) realizowane zgodnie z obowiązującą w WORD procedurą.

7.Dział Informatyki i Monitoringu prowadzić będzie szczegółowy rejestr przekazanych przez szkoły jazdy nośników z zapisem egzaminu praktycznego.

8.Pracownik działu Informatyki i Monitoringu WORD w czasie przekazywania nośnika ma obowiązek sprawdzenia czy na nośniku znajduje się w całości nagranie. (obraz i dźwięk).

Sprawdzenie to winno nastąpić w obecności osoby przekazującej nośnik.

9.Ewentualne nieprawidłowości w nagraniu uniemożliwiające prawidłowy odczyt lub w przypadku braku części nagrania – fakt ten potwierdzony zostanie przez obie strony w wymienionym wyżej rejestrze.

 

PRZEPROWADZENIE PONOWNEGO EGZAMINY BEZ DODATKOWEJ OPŁATY W PRZYPADKU PRZERWANIA EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA AWARIĘ URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO

  1. W §16 pkt. 2 lit. d jest zapis że egzaminator przerywa egzamin państwowy jeżeli stwierdził awarię pojazdu egzaminacyjnego, uniemożliwiającą dalsze prowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego innym pojazdem egzaminacyjnym., a zgodnie z §7 Osoba egzaminowana nie wnosi kolejnej opłaty za egzamin w przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d,

  2. Po przerwaniu egzaminu z powodu awarii urządzenia rejestrującego egzamin może być kontynuowany lub rozpoczęty od nowa innym pojazdem WORD lub pojazdem zastępczym od innego podmiotu. WORD przeprowadzi egzamin w ramach pobranej od osoby zdającej opłaty oraz może obciążyć ośrodek szkolenia kierowców dodatkowymi kosztami z tytułu konieczności zorganizowania pojazdu zastępczego WORD lub kosztów wynajęcia pojazdu od innego podmiotu w przypadku braku w danym czasie pojazdu własnego.

  3. Osoba egzaminowana w takich sytuacjach może także zgłosić wniosek o rezygnację z egzaminu w tym dniu na innym pojeździe podstawionym przez WORD i zapisać się na egzamin na pojeździe ośrodka szkolenia w innym terminie i na koszt tego ośrodka.

 

 

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO POJAZDEM OŚRODKA SZKOLENIA W PRZYPADKU BRAKU ZAPISU OBRAZU I DŻWIĘKU LUB Z POWODU STWIERDZONEJ NIESPRAWNOŚCI POJAZDU W CZASIE PRZEPROWADZANEGO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.

 

1.W art. 72 ust 3 ustawy jest zapis, że unieważniony przez Marszałka egzamin przeprowadza się ponownie na koszt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.

2.W przypadku, jeżeli przyczyną tego unieważnienia jest potwierdzona niesprawność techniczna pojazdu lub niesprawność urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk w pojeździe ośrodka szkolenia powodująca brak zapisu tego egzaminu lub braku części zapisu na urządzeniu rejestrującym - ponowne przeprowadzenie egzaminu odbywa się na koszt tego ośrodka.

3. Kosztem opłaty egzaminacyjnej z tytułu powtórzenia egzaminu unieważnionego przez Marszałka Województwa z przyczyn leżących po stronie OSK ( zgodnie z pkt. 2) w przypadku gdy egzamin odbywa się pojazdem WORD lub wynajętym przez WORD - BOE WORD w Słupsku obciąża OSK poprzez wystawienie w terminie 5 dni po ponownym przeprowadzeniu egzaminu faktury dla ośrodka szkolenia z 7-dniowym terminem płatności według obowiązujących w WORD procedur.

 

4.W przypadku przeprowadzenia powtórzonego egzaminu w wyniku decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego - ponownie pojazdem ośrodka szkolenia - egzamin taki powtarza się na koszt ośrodka szkolenia kierowców, według obwiązujących w Rozporządzeniu opłat za egzaminy i trybu określonego w pkt 3

5.W przypadku nieterminowej zapłaty przez ośrodek szkolenia należności, o której mowa w pkt 3 - WORD realizuje obowiązujące prawem procedury egzekwowania należności

 

 

Zbigniew Wiczkowski

 

 

Dyrektor WORD

 

Załącznik nr 1

 

 

Słupsk, dnia .............................

..........................................

imię i nazwisko

..........................................

PESEL

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Słupsku

ul. Mierosławskiego 10

76-200 Słupsk

 

WNIOSEK

 

Na podstawie art 53 ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 (Dz. U. 2011 nr 30 poz 151 z późn. zm.) wnoszę o przeprowadzenie egzaminu państwowego kategorii …........ w dniu …............................................. o godz. …............................ pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie:

Nr ewidencyjny OSK ….............................................................

Nr Rejestracyjny …................…................................................

Marka ….................................................................................

Uwagi ….................................................................................

 

 

 

......................................................

(podpis osoby wnioskującej)


 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, reprezentowany przez Dyrektora. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych oraz Pani/Pana praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej WORD w zakładce „Ochrona danych”.

 

.......................................... Załącznik nr 2

nazwa OSK Słupsk, dnia .............................

..........................................

nr ewidencyjny OSK

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku

ul. Mierosławskiego 10

76-200 Słupsk

 

OŚWIADCZENIE

 

Na podstawie art 53a Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 (Dz. U. 2011 nr 30 poz 151 z późn. zm.) wyrażam zgodę na udział pojazdu OSK w części praktycznej egzaminu państwowego kategorii ….............. w dniu …........................................................ na egzaminie Pani/Pana........................................................................................................

Poniżej dane podstawianego pojazdu OSK:

Nr Rejestracyjny …................................................

Marka …................................................................

Jednocześnie oświadczam , zgodnie z art. 54b że ośrodek szkolenia kierowców będący w posiadaniu zapisu z przebiegu egzaminu państwowego przeprowadzonego pojazdem tego ośrodka nie będzie rozpowszechniał tego zapisu, a ponadto przekazanie dla potrzeb WORD nośnika z zapisem egzaminu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu egzaminu.

Uwagi …................................................................

 

......................................................

(podpis kierownika OSK)

Pouczenie:

Zgodnie z art. 53 a ust 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami: ust. 2 Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. , ust. 3. Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w ust. 2, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców

 

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, reprezentowany przez Dyrektora. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych oraz Pani/Pana praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej WORD w zakładce „Ochrona danych”.

 

Załącznik nr 3

 

Słupsk, dnia ….............. r.

 

 

Protokół przekazania nośnika nr ….. /

 

Informacja o OSK

Pełna nazwa OSK

 

Nr OSK

 

Adres

 

Telefon

 

 

Informacja i egzaminie

Data egzaminu

 

Godzina egzaminu

 

 

 

Informacja o nośniku

Producent:

 

Symbol:

 

Numer seryjny:

 

Pojemność:

 

 

 

 

 

Dane przekazującego

 

Dane odbierającego

 

 

Osoba:

 

 

Osoba:

 

Podpis:

 

 

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... Załącznik nr 4

nazwa OSK Słupsk, dnia .............................

..........................................

nr ewidencyjny OSK

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku

ul. Mierosławskiego 10

76-200 Słupsk

 

OŚWIADCZENIE

 

W dniu …................................ na godzinę …................................. na wniosek osoby (imię i nazwisko) …......................................................…...................

zostanie podstawiony pojazd naszego OSK o nr rejestracyjnym …..................................................marki …...................................................

Pojazd ten nie posiada polisy AC i zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody powstałe w trakcie przeprowadzania egzaminu praktycznego, mogące wynikać z polisy AC pojazdu. Proszę o przeprowadzenie egzaminu ww pojazdem.

 

 

 

......................................................

(podpis kierownika OSK)

Pouczenie:

Zgodnie z art. 53 a ust 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami: ust. 2 Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. , ust. 3. Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w ust. 2, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców

 

 

 

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10, reprezentowany przez Dyrektora. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych oraz Pani/Pana praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej WORD w zakładce „Ochrona danych”.