Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Poniedziałek 27 stycznia 2020 roku Jana, Przybysława Odwiedziło nas: 9041851 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Menu przy wyszukiwarce
Wyszukiwarka
Sonda
Odpowiedz nam na pytanie,
Jak wg Pani / Pana można zwiększyć poziom bezpieczeństwa na drogach w Pani / Pana okolicy?
poprzez edukację
zwiększając ilośc kamer i fotoradarów
zwiększając ilość przejść dla pieszych i je doświetlając
poprzez poprawę jakości dróg
więcej ścieżek rowerowych
zwiększając ilość patroli policji i straży miejskiej
poprzez ustawienie znaków drogowych z ograniczeniem prędkości
Kursy, szkolenia

Kurs "Minus 6 pkt" 
Najbliższy 05 lutego  2020 r.


zobacz więcej

Najbliższy termin kursu reedukacyjnego: 31.01- 01.02.2020 r.


zobacz więcej

Kierowanie ruchem drogowym: 11.02.2020 r.


zobacz więcej

Egzaminy » Egzamin praktyczny

Data publikacji: 2013-07-18 10:40:34

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego


EGZAMIN PRAKTYCZNY – INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin praktyczny na prawo jazdy odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (Dziennik Ustaw z 2011r. nr 30 poz.151 z póź. zm.) oraz w rozporządzeniu ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dziennik Ustaw z 25.02.2016r. poz.232 z póź. zm).

 

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest:

1) przygotowanie przez ośrodek egzaminowania przed egzaminem:

a) pojazdów egzaminacyjnych,

b) placu manewrowego odpowiadającego wymogom określonym dla poszczególnych zadań egzaminacyjnych,

c) kamizelek, kasku ochronnego oraz ochraniaczy na kolana i łokcie, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A,

d) środków łączności zapewniających porozumiewanie się egzaminatora z osobą egzaminowaną drogą radiową, w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii:
– AM, A1, A2, A,
– B1, w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii B1 nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe.

 

2) zapewnienie przez osobę egzaminowaną:

- pojazdu w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art.54 ust.5 pkt 1 lub 2 ustawy, oraz w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1;

- w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

a) obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,

b) spodni z długimi nogawkami,

c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

d) rękawic zakrywających całe dłonie;

- obecności tłumacza języka migowego, tłumacza systemu językowo-migowego lub środków wspierających komunikowanie się, jeżeli osoba egzaminowana jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 oraz z 2012 r. poz. 986).

 

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

a) dowód osobisty,

b) kartę pobytu,

c) paszport.

 

Praktyczna część egzaminu państwowego - na wniosek i koszt osoby egzaminowanej może być prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby (zakładka - „Informacja nt przeprowadzanie egzaminów praktycznych pojazdami OSK).


Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, na wniosek osoby składającej egzamin, może być obecny jako obserwator instruktor, który szkolił tę osobę.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

 

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

 

I. Wykonaniu na placu manewrowym zadań egzaminacyjnych określonych:

 

a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

 

   Tabela nr 2   Załącznik nr 2 do rozporządzenia

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie prawa jazdy

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 AM, A1, A2, A, B1, B,B+E, C1,  C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,  
 D+E, T

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu
i tyłu.

 B1, B, B+E, C1, C1+E, C,C+E,  D1, D1+E, D, D+E,T

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem).

 B+E, C1, C1+E, C, C+E,D1,  D1+E, D, D+E, T

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).

 B+E, C1, C1+E, C, C+E,D1,  D1+E, D, D+E, T

5

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).

 C1, C, D1, D

6

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

 A1, A2, A, B1, B, C1, C,D1, D,  T, B+E, C1+E,C+E, D1+E,  D+E

7

Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

 AM, A1, A2, A

8

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

              AM, A1, A2, A                 

9

Ominięcie przeszkody.

  A1, A2, A

10

Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

             AM, A1, A2, A           

 

b) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T – w tabeli nr 2 poz. 1 i 2  załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 3 (od 1 do 4 ) załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Zestaw wybierany jest losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania.

 

   Tabela nr 3    Załącznik nr 2 do rozporządzenia

 Poz.

 Nr
 zestawu

 Pozycja zadania w tabeli nr 2

 Kategorie prawa jazdy

1

    1

3, 4 – wjazd tyłem

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

2

    2

3, 5

C1, C, D1, D

3

    3

4 – wjazd przodem, 6

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,D+E, T

4

    4

5, 6

C1, C, D1, D

 

Części  praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępujaca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Przez takie zachowanie należy rozumieć w szczególności:

1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2–10 tabeli nr 2.

 

II. Wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, zadań egzaminacyjnych:

a) obejmujących, co najmniej zadania określone w tabeli:
– nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy,

– nr 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w zakresie pozwolenia,

b) w czasie nie krótszym, niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt III.

 

   Tabela nr 8     Załącznik nr 2 do rozporządzenia

Poz.

Rodzaj uprawnień

Minimalny czas trwania jazdy
w ruchu drogowym [min]

1

 

Prawo jazdy kategorii:

AM,

10

A1, A2, A, B+E, T,

25

B1, B,

40

C1, C1+E, C, C+E, D1,D1+E, D, D+E.

45

2

Pozwolenie

35 

 

III. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

 

Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator m. innymi:

- potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do egzaminu państwowego,

- upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej,

- przedstawia się osobie egzaminowanej.

 

Podczas części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym  egzaminator:

a) przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa,

b) niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego,

c) egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

- sposób wykonywania manewrów na drodze,

- zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

- umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

- skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

- sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b i c.
- Egzaminator może przerwać egzamin państwowy jeżeli zaistniały przesłanki o których mowa w art. 52 ust.2 ustawy, a w szczególności określone w tabeli nr 1 zał. nr 2 do rozporządzenia,
- Egzaminator przerywa egzamin państwowy na wniosek osoby egzaminowanej, lub w przypdku o którym mowa w § 32 rozporządzenia,

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

- szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego,a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania,

- przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.
 

Pozytywny wynik egzaminu państwowego uzyskuje osoba, która otrzymała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu państwowego – jeżeli ich zdanie jest wymagane.

Pobierz odpowiedni plik z opisem zadań egzaminacyjnych i kryteriów ich oceny na poszczególne kategorie praw jazdy:

Egzamin praktyczny kategoria  AM, A1, A2 i A.

Egzamin praktyczny kategoria  B1, B.

Egzamin praktyczny kategoria  C1, C.

Egzamin praktyczny kategoria  D1,D,

Egzamin praktyczny kategoria  B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T
Utworzony: 2013-07-18 10:40:34 przez: Zbigniew SĘDZICKI
Ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 20:15:27 przez: Zbigniew SĘDZICKI